+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

Zápisy do všech mateřských škol zřizovaných městem Uherské Hradiště proběhnou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v období

od 2. května 2021 do 16. května 2021.

 

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením si situace vyžaduje:

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

 

Možnosti podání žádosti:

  1. do datové schránky školy – ai7k2z2
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zapis.mssvatovaclavska@seznam.cz
  3. poštou – adresa: Mateřská škola, Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště
  4. do poštovní schránky (ZÁPIS) na MŠ, Svatováclavská 943, Uh. Hradiště

 

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2022/2023 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné.

 

Postup při zápisu do Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 a všechny její další pracoviště:

Žádosti o přijetí – tiskopis je zveřejněn na našich webových stránkách

  • vyplněný tiskopis žádosti doručíte dle výše uvedených možností pouze na pracoviště Mateřské školy, UH, Svatováclavská 943 (nebudete dodávat do vámi vybrané mateřské školy)
  • v žádosti je nutné vyplnit kontaktní údaje zákonných zástupců (e- mail a telefonní kontakt, na které vám budeme zasílat registrační číslo dítěte)
  • v tiskopisu žádosti je nutné mít vyplněné potvrzení o očkování od lékaře

 

Jak poznáme, které pracoviště jste pro své dítě vybrali?

  • Společně s ostatními tiskopisy dodáte taktéž tiskopis, kde bude vyznačena vámi zvolená škola – ke stažení je na našem webu

 

Možnost individuálního vzdělávání

  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – žádost je taktéž vložena ke stažení na webu

 

Bude-li mít ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Pokud nebudete mít možnost vytisknout si naše tiskopisy, v mimořádných případech vám budou vydány v Mateřské škole, Uh. Hradiště, Svatováclavská 943 ve dnech od 26. 4. do 27. 4. 2021 od 8 do 10 hodin.

 

Dokumenty pro tisk:
Kritéria pro přijetí do MŠ: