+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Organizace

Mateřská škola je bezbariérová. Budova je rozdělena do tří částí. Třída Kosíci (pro děti 4–7leté) a třída Sýkorky (pro děti 3–4leté) – výukové části a provozní část: školní kuchyně, sklady, kotelna.

 

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě zápisu k předškolnímu vzdělávání, kterého se mohou s rodiči zúčastnit a mají tak možnost společně si prohlédnout celý areál školy.

 

Provoz je zahájen v 6:30 hodin. Všechny děti se scházejí ve třídě Sýkorek. V 7:00 hodin odchází starší děti do třídy Kosíků. V obou třídách probíhají hry a činnosti volené přiměřeně dané věkové skupině, dále pobyt venku a stravování. Po obědě mladší třída Sýkorek odpočívá na lehátku. Pro děti, které brzy vstávají, má učitelka přichystanou činnost u stolečku či v hracím koutku. Domluveným pravidlem je tichá hra, která nesmí rušit odpočívající děti. Třída Kosíků odpočívá nejméně 45 minut a poté následují činnosti a hry zaměřené na přípravu na školu.

 

V 15:00 hodin přechází děti ze třídy Kosíci do třídy Sýkorky. V letním období a za příznivého počasí přesunujeme aktivity na školní zahradu. Provoz MŠ je do 16:30 hodin.

 

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v mateřské škole. Veškerá činnost je rozdělena do čtyř bloků se zaměřením na přírodu a tradice, které na sebe navazují. Jednotlivá témata jsou volena podle aktuálních potřeb jednotlivých tříd.

 

Denní řád je pružný a žádné dítě není zvýhodňováno před ostatními. Osobní svoboda a práva dítěte je vyvážena nezbytnou mírou s nimi souvisejících povinností. Pedagogové se vyhýbají nadměrné organizaci dětí a učitelky i ostatní personál usiluje o uspokojení jejich individuálních potřeb. O potřebě zvláštní péče jsou rodiče povinni informovat mateřskou školu a spolupracovat pak s učitelkou v zájmu dítěte tak, aby jeho pobyt byl v mateřské škole radostný.

 

Veškeré aktivity dětí, tedy činnosti a hry probíhají v mateřské škole formou:

 

Volné hry

  • uplatňované při příchodu do školy, před pobytem venku i v odpoledních hodinách. Děti mají dostatek prostoru pro hru, její dokončení či možnost odložení na později. Činnosti volí podle svého zájmu a mohou si hrát individuálně nebo ve větších či menších skupinách. Učí se vzájemné komunikaci, získávají zkušenosti při jednání s učitelkou i svými vrstevníky.

 

Částečně řízených činností

  • hry a činnosti, které má dítě připravené, jako nabídku možných variant hry a pokud je zaujmou, může se jim věnovat.

 

Řízených činností: činnosti probíhající během dopoledne a při hře na školu

  • Komunitní kruh – probíhá obvykle při řízených činnostech nebo při hře na školu – dítě zde má možnost vyjádřit své názory, přání a zážitky, učí se správně formulovat své myšlenky a zbavuje se ostychu.

 

  • Pohybových chvilek – probíhají nejen při hrách a pobytu venku, ale každý den před svačinkou. Podporujeme tak tělesný, duševní i sociální rozvoj dítěte.

 

  • Stravování – v denním režimu je pevně stanovena doba pro stravování a odpočinek. V případě nadstandardních aktivit nám prostředí mateřské školy umožňuje přizpůsobit podmínky dané situaci. V mateřské škole je pestrá domácí strava – dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Dbáme na kulturu stravování, správné používání příboru a rozvoj samostatnosti v sebeobsluze. Po celý den mají děti navíc k dispozici pitný režim do vlastního hrnečku a ovoce.

 

  • Odpočinku, spánku – podle individuálních potřeb dítěte. Mladší děti odpočívají déle, starší mají dobu odpočinku zkrácenou tak, aby se mohli věnovat přípravě na školu. Pokud dítě potřebuje delší dobu odpočinku, má možnost zůstat na lůžku. Ostatní děti se učí ohleduplnosti a dodržují klidové činnosti tak, aby nerušili ostatní.

 

  • Individuální činnosti – činnosti, které jsou rozvíjející jednotlivé děti podle jejich aktuálních potřeb.

 

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány daným okolnostem, potřebám dětí a jsou vyváženy tak, aby byl denní program vyvážený a to i v rámci nadstandardních aktivit mimo běžný rámec programu.

 

Na fungování třídy se podílí děti, učitelky i rodiče. Bezpečnost ve třídě je vymezena společně dohodnutými pravidly, při jejich formulaci se vyhýbáme negacím.