+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Motto:

NEOTVÍREJME DĚTEM DVEŘE, ALE POMOZME JIM NAJÍT TEN SPRÁVNÝ KLÍČ, ABY SI JE OTEVŘELY SAMY.

 

ŠVP směřuje k tomu, aby si dítě bohatými prožitky utvářelo poznatky a upevňovalo dovednosti:

 1. o životě blízkých
 2. o zákonitostech přírody
 3. o orientaci ve světě dětí, kulturním a estetickém rozhledu a dovednostech
 4. o zdokonalování se v mateřském jazyku
 5. o vytváření hodnotového systému
 6. o vztahu ke zdraví a lidskému životu
 7. o úctě k druhým
 8. o životě v multikulturním prostředí, o rasové snášenlivost
 9. o rozdílnosti tělesné i psychické vybavenosti
 10. o osvojení poznání, že i ono samo může měnit to, čeho se účastní

 

Zaměření:
 • Respektovat každé dítě jako svébytnou bytost, mít úctu k dítěti a na ni navazující porozumění k jeho potřebám. Výchovně vzdělávací činnost odvíjet od potřeb a zájmů dítěte, mobilizovat jeho síly, posilovat schopnosti a dovolit úspěšně odolávat překážkám
 • Posilovat pozitivní a optimistické přístupy k životu a výchově dětí a být tím pro rodiče oporou.
 • Obnovit naši úctu k přírodě a porozumět přírodním zákonům a přírodním funkcím, probudit pocit odpovědnosti za chování a okolí člověka
 • Pokračovat v prohlubování a prožívání základních svátků a významných dní s úctou k tradici a lidové moudrosti

 

Nadále chceme rozšiřovat a rozvíjet poznatky o světě lidí, o jejich kultuře, poznávat přírodu ve svém okolí, podporovat vztah ke svému městu a čtvrti, aktivně se účastnit života ve čtvrti, předávat kulturní dědictví a tradice, rozvíjet poznatky o zvycích, tradicích, poznávat život našich předků, úzce spolupracovat s rodinou, co nejvíce rodiče vtáhnout do života v mateřské škole.

Respektujeme dětství, potřeby jednotlivých dětí, jejich možnosti i limity. Ve vzdělávání předškolních dětí je třeba postupovat rozumně, nabízet jim odpovídající program, který je v rozvoji a učení posune, ale také jim nechá prostor k tomu, aby se mohly volně rozhlížet kolem sebe, prožívat svůj přirozený dětský svět, zkoušet, experimentovat, aktivně poznávat.

Dítě také potřebuje volnost a je třeba mu především naslouchat, abychom u každého „trefili“ tu správnou míru.

Pro efektivní učení dítěte předškolního věku je nejdůležitější, aby bylo v pohodě, aby učitelem byl ten, kdo je dítěti blízký, rozumí mu a k němuž má dítě důvěru, a tedy pozitivní citový vztah.

Preferujeme spolupráci rodiny a školy. Pedagogický proces chápeme jako cestu a společnou cestou je pak zejména spolupráce s rodiči a také spolupráce nepedagogických pracovníků se školou, rodiči a dětmi. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou.

Využíváme takové metody a prostředky, které jsou přiměřené věku dětí.

Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Dále pak veselé činnosti pro potěšení a činnosti řízené, které jsou sladěny s hrou. Jde o individuální činnosti, skupinovou práci, integrované zaměstnání, pokusy a experimenty.

Plánované činnosti by měly být vázány k tomu, co dítě prožívá, co je rozvíjí a co je potřebuje. Jednou ze stěžejních metod je používání komunikativního kruhu, který napomáhá budování vztahů založených na vzájemné úctě, důvěře a respektu. Komunikativní kruh není výukovou metodou, jeho poslání je především navození prožitku a výměna informací s určitými pravidly:

 • pravidlo hovořit
 • pravidlo zdržet se
 • pravidlo vzájemného respektu a úcty
 • respektování soukromí

 

Školní vzdělávací program
 • Základní pedagogický dokument
 • Veřejný, přístupný odborné i laické veřejnosti
 • Vyjadřuje reálnou představu o vzdělávání dětí odpovídající konkrétním podmínkám mateřské školy
 • Realizuje dlouhodobé záměry

 

Třídní vzdělávací programy (TVP)
 • Zpracované učitelkami jednotlivých tříd na základě diagnostiky a analýzy třídy
 • Jsou jimi naplňovány krátkodobé vzdělávací cíle
 • Obsahují charakteristiku třídy (věkové složení dětí, zdravotní stav dětí, osobní zvláštnosti dětí, charakter rodinného prostředí, individuální zvláštnosti a potřeby dětí), denní řád, společná pravidla soužití ve třídě, portfolio dítěte
 • Mohou je tvořit tematické celky s charakteristikou konkrétních cílů a očekávanými výstupy a přehledem učiva, rozpracovaného do tematických částí s nabídkou činností
 • Mohou být doplněny projekty nebo programy, které mohou být realizovány v rámci některé třídy, nebo mohou sdružovat děti s různých tříd

 

Obsah třídních vzdělávacích programů

 1. Statistické údaje příslušného školního roku.
 • Počet dětí ve třídě
  • z toho přijatých na celodenní docházku
  • z toho integrovaných dětí
  • z toho děvčat, chlapců
 • Věkové složení třídy: počty dětí jednotlivých vzdělávacích ročníků
 1. Informace o třídě
 • Jména učitelek
 • Jména provozních zaměstnanců
 1. Analýza podmínek třídy
 2. Denní program třídy
 3. Průběh dne, rituály
 4. Bezpečnostní opatření
 5. Pravidla soužití ve třídě a v MŠ
 6. Záměry a cíle
 7. Zpracování integrovaných bloků
 8. Hodnocení vzdělávání
 9. Spolupráce s rodinou

 

Myšlenková mapa
 1. Neurčuje pevnou strukturu třídního plánu, ale předpokládá, že je učitelkami průběžně a operativně doplňován a dotvářen
 2. Předpokladem k její tvorbě je společné plánování učitelek ve třídě – společná diskuze a řešení problémů

 

Tvorba myšlenkové mapy

 1. Zvolit téma
 2. Záznam myšlenek
 3. Nalézt optimální plán pedagogického záměru. Plán, který by měl být cílený, navazující, smysluplný, funkční a odpovídající skupině dětí, pro které je určen
 4. Ujasnit si podmínky plánu – čas, materiál, prostor, organizace, metodika a didaktika činností, mentalita dětí, doposud dosažené kompetence dětí

 

Podoba myšlenkové mapy

„Bubliny” nebo forma odrážek, tedy hesel pod sebou aj. – záleží na naší osobnosti

 

Evaluace

 1. Co děti zaujalo
 2. K čemu jsme došli a přispěli
 3. Co je třeba opakovat

 

Individuální vzdělávací programy (IVP)
 • Jsou určeny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro děti mimořádně nadané a pro děti s odkladem školní docházky
 • Jsou zpracované učitelkami, které s takovými dětmi pracují
 • Vychází z Třídních vzdělávacích programů, s nabídkou aktivity, v níž může být dítě úspěšné
 • Při tvorbě těchto vzdělávacích programů učitelky spolupracují s rodiči a speciálními pedagogy
 • Je dostatečně volný a otevřený, pro průběžné upravování a doplňování v souvislosti s průběžnou diagnostikou dítěte

 

Obsah individuálních vzdělávacích programů

Zpracované pro děti s odkladem školí docházky a pro děti vyžadující zvláštní péči.

 1. Údaje o škole
 • název mateřské školy
 • místo, kde je dítě vzděláváno
 • třída
 1. Údaje o dítěti
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • bydliště
 1. Zdůvodnění vzdělávání podle IVP
 2. Vstupní diagnostika dítěte
 3. Priority vzdělávání a dalšího rozvoje dítěte (silné a slabé stránky)
 4. Pedagogické postupy (metody a formy práce)
 5. Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
 6. Spolupráce se zákonnými zástupci
 • způsob komunikace
 • informovanost o dovednostech
 • doporučené aktivity
 1. Časové období, pro které je IVP zpracován
 2. Projednání se zákonnými zástupci

 

Vzdělávací plány nadstandardních aktivit školy (zájmové kroužky)
 • Zpracované učitelkami, nebo pracovníky, které vedou aktivity
 • Jsou vypracované v souladu s krátkodobými záměry TVP, individuálními potřebami dětí záměry
 • Nejsou uplatňovány na úkor rozsahu a kvality TVP
 • Činnost aktivity vychází z individuálních potřeb dětí a požadavků rodičů
 • Jsou určeny pro talentované děti a pro děti které mají chuť a potřebu rozvíjet své zájmy a záliby

 

Obsah vzdělávacích programů zájmových kroužků

 1. Co je cílem
 2. Místo, kde aktivita probíhá
 3. Kdo vede
 4. Časový rozvrh
 5. Komu je určen

 

Aktuální výčet nadstandardních aktivit bude uveden v plánu činnosti mateřské školy pro příslušný školní rok a v třídních vzdělávacích programech tříd, jejichž děti zájmovou aktivitu navštěvují.

 

Účel realizace zaměření na ekologickou výchovu.

Jelikož ekologie a ochrana životního prostředí je stále nedoceňovaným tématem pro děti, mládež i pro dospělé, rozhodli jsme se vykročit na cestu k získání hlubšího povědomí o nutnosti zahrnout ochranu životního prostředí do každodenní činnosti, což při aktivitách rodičů současně s dětmi a mládeží umožní praktické zařazení ekologického chování i do rodinného života. Rovněž vnímáme nutnost upozornit, že ekologické chování není jen memorování něčeho, co je pro děti pouze teorií, nýbrž ukázka, jak se mohou chovat k přírodě ohleduplněji i zábavnou formou.

Domníváme se, že děti mají přirozený vztah k přírodě a naším úkolem je ukázat důležitost získávání ekologických návyků v běžném životě. Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu nemůže zajistit pouze škola či jiné vzdělávací aktivity, ale je nutno zapojit celou rodinu, obec i společnost. Dospělí občané těžce mění své návyky, ale děti si je teprve vytvářejí a proto je nezbytně nutné na ně v této oblasti působit, zaměřit se na ně a s nimi pak na rodiče a širokou veřejnost.

Naše MŠ se nachází v oblasti, kde můžeme každodenně pozorovat, učit se, zkoumat a prožívat neopakovatelná dobrodružství uprostřed přírody. Proto jsme se rozhodly využít tyto podmínky, spolupracujeme se sdružením ekologických MŠ Mrkvička a chceme rozvíjet aktivity MŠ i tímto důležitým směrem.

Vzdělávání dítěte předškolního věku se uskutečňuje prostřednictvím specifických vzdělávacích cílů strukturovaných v pěti vzdělávacích oblastech a směřujících k cílovým předpokladům (kompetencím) dítěte na konci předškolního období.

Člověk je ve srovnání s přírodou nedokonalý a každý vnímá přírodu jinak. Důležité je, abychom se my, dospělí zastavili, uvědomili si krásu a bohatství přírody a velmi citlivě a vhodně předávali naše poznatky a pocity dětem.

Naše MŠ je od roku 2011 zařazena v síti MRKVIČKA. Pedagogům je doporučeno pročítat časopis a informovat se o změnách EVVO, popřípadě použít některý z námětů uvedených v tomto časopise a podělit se o zkušenosti s ostatními kolegyněmi.

Ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty využíváme celoroční nabídku výukových programů pro MŠ.

 

Cíl naší MŠ:

Založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, vlivu člověka na životní prostředí a vytváření základů pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

Chceme probouzet v dětech lásku a respekt k přírodě, chuť aktivně se podílet na zachování a obnově přírodního bohatství.

Dlouhodobé cíle pro ekologizaci školy:

 • Třídit odpad
 • Šetřit elektrickou energií
 • Pečovat o zeleň, o estetickou úpravu prostředí
 • Pečovat o čistotu prostředí MŠ (vytírání podlah, odpadkové koše, větrání)
 • Zlepšovat komunikaci mezi školou a rodinou (využít pomoci rodičů při úpravách okolí MŠ a úklidu školní zahrady)
 • Rozvíjet ekologickou osvětu, polytechnickou výchovu
 • Umožnit výměnu zkušeností mezi školami
 • Rozvíjet spolupráci s odborníky, kteří se zajímají ekologickou problematikou
 • Využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací a stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů
 • Ovlivňovat citovou stránku dětí – tzn. učit děti citlivému přístupu k přírodě, lásce k okolní krajině, vnímat krásy přírody, estetické kvality okolního prostředí a vztahy k prostředí vyjadřovat např. kresbou, úvahami nad současnými problémy a jejich řešením, apod.
 • Působit na děti ve smyslu oceňování zdraví a chápání vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí

 

Prakticky naplňujeme cíl environmentální výchovy takto:

 • Studujeme literaturu s ekologickou tématikou, plánujeme s dětmi nejrůznější výlety do přírody
 • třídíme odpad a vedeme k tomu také děti
 • maximálně využíváme odpadový materiál pro pracovní i výtvarnou výchovu
 • dbáme na zdravou výživu dětí, zpestřujeme jídelníček o celozrnné pečivo, velké množství ovoce a zeleniny, dostatek tekutin po celý den
 • spoluúčastí v projektu Skutečně zdravá škola jsme získaly nový metodický materiál k tématu
 • pozorujeme přírodu, učíme se jí rozumět, povídáme si o tématech, provádíme pokusy a jejich závěry hodnotíme, studujeme encyklopedie, pracujeme s různými druhy materiálů …
 • děti vedeme k šetření s energiemi, vodou, materiálem …
 • pozorujeme divoká zvířata – kachny, veverky a ptactvo
 • pomáháme zvířátkům v zimě, na zahradě máme ptačí krmítka, kam sypeme pravidelně krmení buď koupené, nebo vyrobené (lojové koule), nosíme do krmelců kaštany a žaludy, chodíme krmit kachny k nedaleké řece …,
 • s dětmi udržujeme školní zahradu (sbírání spadaných větví, hrabání listí… .

 

Svým postojem a příkladem se snažíme v dětech zasít semínko ekologického cítění tak, aby vše, co dělají a v budoucnu dělat budou, mělo smysl a aby svět a všichni v něm měli spokojenější a láskyplnější život. Aby si děti uvědomili, že vše co dělají, ovlivňuje život nejen jejich, ale také život všech okolo, ať lidí, zvířat nebo rostlin.

V předškolním věku je třeba především podporovat zájem dětí o zkoumání a objevování okolního světa, rozvoj pozitivního vztahu k přírodě a osvojování slovní zásoby potřebné k popisování a objasňování přírodních jevů.

Co jsou kompetence: – co dítě zvládá, co umí, co je schopno

Co jsou záměry: – vytvořit, určit, rozvíjet, nabídnout

Co jsou prostředky: – co budou děti dělat (činnosti, podmínky)

Při své práci proto sledujeme tyto rámcové cíle:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Oblasti vzdělávání

Obsah vzdělávání dítěte předškolního věku je strukturován do pěti oblastí vyplývajících z přirozených úrovní, na nichž probíhají životní projevy člověka. Tyto oblasti se vzájemně propojují a ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. K jednotlivým oblastem jsou stanoveny odpovídající specifické cíle.

Přehled oblastí – jejich názvy podle RVP PV

BIOLOGICKÁ „Dítě a jeho tělo“

PSYCHOLOGICKÁ „Dítě a jeho psychika“

INTERPERSONÁLNÍ „Dítě a ten druhý“

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ „Dítě a společnost“

ENVIROMENTÁLNÍ „Dítě a svět“

 

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah našeho ŠVP „U nás za plotem“ je uspořádán do integrovaných bloků, které zastřešují a sjednocují jednotlivé dílčí časově tematické části se stanoveným pedagogickým záměrem – jako integračním cílem a konkrétními činnostmi, jako prostředky naplňující specifické vzdělávací cíle předškolního vzdělávání.

Názvy integrovaných bloků jsou společné pro obě třídy mateřské školy. Odlišné jsou názvy tematických částí a jejich obsah a nabídka činností rozvíjejících klíčové kompetence dětí v jednotlivých třídách.

Tematické části vycházejí z přirozeného vývoje dítěte a z přirozených období roku, která jsou dětem blízká, ve spojení s charakteristickými činnostmi, tradicemi, zvyky, oslavami a svátky. Své pedagogické působení rozšiřujeme o nové přístupy, poznatky a metody.

Uvědomujeme si nezastupitelný význam volné hry, která by ale neměla tvořit jedinou či naprosto převažující náplň činností. Své místo tu tak mají řízené činnosti cíleně zaměřené na rozvoj schopností a dovedností určitého věku.

Témata vzdělávací nabídky jsou tak „ušita „ dětem v jednotlivých třídách na míru, odráží se v nich věk a možnosti dětí. Jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly učitelkám i dětem. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit a upravit.

Časové rozvržení programu není svazující. Při tvorbě třídních plánů využívaly učitelky vlastní zkušenosti, metodické materiály, kterých je v mateřské škole dostatek a také poznatky ze vzdělávacích akcí.

Školní zahrada

„SVĚT V JEDNÉ ZAHRADĚ“

Školní zahrada je vybudovaná v přírodním stylu s maximálním využitím přírodních materiálů. Navazuje na environmentální programy, které jsou v MŠ realizovány.

Cílem je vytvoření prostředí, které je pro děti zajímavé a poskytuje mnoho variant, jak využívat čas venku. Herní prvky rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, pozorovací schopnosti, pracovní i jiné dovednosti.

Hlavní myšlenkou je vytvoření prostředí co nejbližší přírodě, kde je možné pozorovat rostliny i živočichy. Místa, kde je možné se přírody přímo účastnit. Zahrada je plná vůní a zvuků. Všeho se můžeme dotknout, prozkoumat to. Je místem plným záhad k objevování, bádání, žasnutí. Celý rok se mění, každý den skrývá něco nového. Umí naplnit různorodé dětské potřeby. Dovoluje pohyb, zapojení více smyslů, spolupráci v týmu i samostatnost, prostor pro velké modely a skutečné zážitky.

Poznáváme zde „zázraky“ každodenních pozorování, hledání, sbírání, obdivování, radování se a žasnutí nad přírodou a životem. Zkoumáme a prožíváme neopakovatelná dobrodružství uprostřed přírody.

Prvky ekologické výchovy prolínají celým výchovným působením. Pomáhají získávat konkrétní poznatky, vytvářet dovednosti a návyky udržování čistoty, péče o rostliny a úpravu okolního prostředí.

V celém areálu jsou rozmístěna krmítka, budky či pítka pro ptáky, o které se staráme. Společně s dětmi třídíme odpad. Pěstujeme zeleninu a bylinky, které v čerstvé i sušené podobě používáme k vaření čajů, přípravě pomazánek a pokrmů.

ZAHRADNÍ PRVKY:

 1. MLÝNSKÉ KOLO – SYMBOL MATEŘSKÉ ŠKOLY A DŘEVĚNÉ HŘÍBKY
 2. NÁŠLAPOVÁ STEZKA – „VELKÝ SMYSLOVÝ CHODNÍČEK”
 3. TRVALKOVÉ ZÁHONY
 4. INFORMAČNÍ VITRÍNA
 5. NÁŠLAPOVÁ STEZKA – „ HOUSENKA“
 6. HLAVNÍ VSTUP BO BUDOVY MŠ
 7. HMYZÍ HOTEL
 8. LIPOVÝ DOMEČEK
 9. SAD – OVOCNÉ I OKRASNÉ STROMY A KEŘE
 10. DOMEČKY Z VRBOVÉHO PROUTÍ
 11. BYLINKOVÁ SPIRÁLA
 12. METEOSTANICE + NAVÝŠENÁ TERÉNNÍ MODELACE SE SKLUZAVKOU
 13. VENKOVNÍ UČEBNA + OHNIŠTĚ + PROUTĚNÉ CLONY
 14. VYVÝŠENÉ ZÁHONY
 15. NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
 16. KOMPOSTÉR
 17. KŮLNA – POLITECHNICKÁ MÍSTNOST
 18. „CESTA Z MĚSTA“ – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ
 19. ŽÍŽALIŠTĚ
 20. DOMEČEK „JEŽKOVNÍK“ – ZIMOVIŠTĚ PRO JEŽKY
 21. BROUKOVIŠTĚ
 22. STUDNA
 23. ŽABNÍK
 24. „LOUKA“- PROSTOR PRO ČMELÁKY, VČELY A MOTÝLY
 25. ČAPÍ HNÍZDO
 26. LANOVÉ MOSTY – HOUPACÍ
 27. VODNIČKA A PÍSKOVNIČKA
 28. LANOVÁ DRÁHA
 29. PRŮLEZKA + HOUPAČKY
 30. PÍSKOVIŠTĚ PRO MLADŠÍ DĚTI – SÝKORKY
 31. HLAVNÍ PROSTOR PRO HRY DĚTÍ – HŘIŠTĚ
 32. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
 33. KRESLÍCÍ TABULE
 34. HERNÍ PRVEK S TABULÍ A SKLUZAVKOU
 35. PÍSKOVIŠTĚ PRO STARŠÍ DĚTI – KOSÍCI