+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola je součástí komplexu právního subjektu Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, který vznikl sloučením devíti MŠ na území města Uherské Hradiště.

Dvoutřídní MŠ je v provozu od 6:30 do 16:30 hodin a je umístěna v přízemní budově s přilehlou zahradou. Nachází se v klidné lokalitě městské části Uherské Hradiště – Míkovice a má výbornou dopravní dostupnost – městská linka jezdí každých 30 minut.

MŠ má třicetiletou tradici, samotná budova byla poprvé otevřena v roce 1981. Dispozičně je objekt rozdělený na dvě samostatná křídla. Od počátku si zakládá na rodinném zázemí, vstřícném personálu, který umí navodit atmosféru klidu a pohody. Do školy zapisujeme 56 dětí ve věku tří až sedmi let. Dvě prostorné a prosluněné třídy MŠ mají samostatné vchody, hrací a pracovní prostor, šatnu, přípravnu jídla, sklady hraček a sociální zařízení. V hospodářské části budovy se nachází školní kuchyně, sklady a technické zázemí budovy.

V roce 2011 byly zrekonstruovány chodníky v celém areálu naší školy.

V roce 2012 proběhla komplexní modernizace sociálního zařízení.

V létě 2013 byla provedena celková rekonstrukce budovy – výměna oken a dveří, zateplení a nová fasáda. Současně byly celkově zmodernizovány dětské umývárny v obou odděleních. Jsou vkusně barevně řešené, odpovídají hygienickým normám.

V létě 2014 proběhla rekonstrukce školní zahrady v přírodním stylu. Zahrada naší MŠ je prostorově velkorysá a po celý rok maximálně využívána.

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Motto:

NEOTVÍREJME DĚTEM DVEŘE, ALE POMOZME JIM NAJÍT TEN SPRÁVNÝ KLÍČ, ABY SI JE OTEVŘELY SAMY.

 

 

ŠVP směřuje k tomu, aby si dítě bohatými prožitky utvářelo poznatky a upevňovalo dovednosti:

 1. o životě blízkých
 2. o zákonitostech přírody
 3. o orientaci ve světě dětí, kulturním a estetickém rozhledu a dovednostech
 4. o zdokonalování se v mateřském jazyku
 5. o vytváření hodnotového systému
 6. o vztahu ke zdraví a lidskému životu
 7. o úctě k druhým
 8. o životě v multikulturním prostředí, o rasové snášenlivost
 9. o rozdílnosti tělesné i psychické vybavenosti
 10. o osvojení poznání, že i ono samo může měnit to, čeho se účastní

 

 

Zaměření:

 • Respektovat každé dítě jako svébytnou bytost, mít úctu k dítěti a na ni navazující porozumění k jeho potřebám.
 • Výchovně vzdělávací činnost odvíjet od potřeb a zájmů dítěte, mobilizovat jeho síly, posilovat schopnosti a dovolit úspěšně odolávat překážkám
 • Posilovat pozitivní a optimistické přístupy k životu a výchově dětí a být tím pro rodiče oporou
 • Obnovit naši úctu k přírodě a porozumět přírodním zákonům a přírodním funkcím, probudit pocit odpovědnosti za chování a okolí člověka
 • Pokračovat v prohlubování a prožívání základních svátků a významných dní s úctou k tradici a lidové moudrosti

 

Nadále chceme rozšiřovat a rozvíjet poznatky o světě lidí, o jejich kultuře, poznávat přírodu ve svém okolí, podporovat vztah ke svému městu a čtvrti, aktivně se účastnit života ve čtvrti, předávat kulturní dědictví a tradice, rozvíjet poznatky o zvycích, tradicích, poznávat život našich předků, úzce spolupracovat s rodinou, co nejvíce rodiče vtáhnout do života v mateřské škole.

 

Respektujeme dětství, potřeby jednotlivých dětí, jejich možnosti i limity. Ve vzdělávání předškolních dětí je třeba postupovat rozumně, nabízet jim odpovídající program, který je v rozvoji a učení posune, ale také jim nechá prostor k tomu, aby se mohly volně rozhlížet kolem sebe, prožívat svůj přirozený dětský svět, zkoušet, experimentovat, aktivně poznávat.

 

Dítě také potřebuje volnost a je třeba mu především naslouchat, abychom u každého „trefili“ tu správnou míru.

 

Pro efektivní učení dítěte předškolního věku je nejdůležitější, aby bylo v pohodě, aby učitelem byl ten, kdo je dítěti blízký, rozumí mu a k němuž má dítě důvěru, a tedy pozitivní citový vztah.

 

Preferujeme spolupráci rodiny a školy. Pedagogický proces chápeme jako cestu a společnou cestou je pak zejména spolupráce s rodiči a také spolupráce nepedagogických pracovníků se školou, rodiči a dětmi.

 

 Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou.

 

Využíváme takové metody a prostředky, které jsou přiměřené věku dětí.

 

Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Dále pak veselé činnosti pro potěšení a činnosti řízené, které jsou sladěny s hrou. Jde o individuální činnosti, skupinovou práci, integrované zaměstnání, pokusy a experimenty.

 

Plánované činnosti by měly být vázány k tomu, co dítě prožívá, co je rozvíjí a co je potřebuje. Jednou ze stěžejních metod je používání komunikativního kruhu, který napomáhá budování vztahů založených na vzájemné úctě, důvěře a respektu. Komunikativní kruh není výukovou metodou, jeho poslání je především navození prožitku a výměna informací s určitými pravidly:

 

 • pravidlo hovořit
 • pravidlo zdržet se
 • pravidlo vzájemného respektu a úcty
 • respektování soukromí

 

Školní vzdělávací program

 

 • Základní pedagogický dokument
 • Veřejný, přístupný odborné i laické veřejnosti
 • Vyjadřuje reálnou představu o vzdělávání dětí odpovídající konkrétním podmínkám mateřské školy
 • Realizuje dlouhodobé záměry

 

Třídní vzdělávací programy (TVP)

 • Zpracované učitelkami jednotlivých tříd na základě diagnostiky a analýzy třídy
 • Jsou jimi naplňovány krátkodobé vzdělávací cíle
 • Obsahují charakteristiku třídy (věkové složení dětí, zdravotní stav dětí, osobní zvláštnosti dětí, charakter rodinného prostředí, individuální zvláštnosti a potřeby dětí), denní řád, společná pravidla soužití ve třídě, portfolio dítěte
 • Mohou je tvořit tematické celky s charakteristikou konkrétních cílů a očekávanými výstupy a přehledem učiva, rozpracovaného do tematických částí s nabídkou činností
 • Mohou být doplněny projekty nebo programy, které mohou být realizovány v rámci některé třídy, nebo mohou sdružovat děti s různých tříd

 

Obsah třídních vzdělávacích programů

 

 1. Statistické údaje příslušného školního roku.
 • Počet dětí ve třídě
  • z toho přijatých na celodenní docházku
  • z toho integrovaných dětí
  • z toho děvčat, chlapců
 • Věkové složení třídy: počty dětí jednotlivých vzdělávacích ročníků

 

 1. Informace o třídě
 • Jména učitelek
 • Jména provozních zaměstnanců

 

 1. Analýza podmínek třídy
 2. Denní program třídy
 3. Průběh dne, rituály
 4. Bezpečnostní opatření
 5. Pravidla soužití ve třídě a v MŠ
 6. Záměry a cíle
 7. Zpracování integrovaných bloků
 8. Hodnocení vzdělávání
 9. Spolupráce s rodinou

 

Myšlenková mapa

 1. Neurčuje pevnou strukturu třídního plánu, ale předpokládá, že je učitelkami průběžně a operativně doplňován a dotvářen
 2. Předpokladem k její tvorbě je společné plánování učitelek ve třídě – společná diskuze a řešení problémů

 

Tvorba myšlenkové mapy

 1. Zvolit téma
 2. Záznam myšlenek
 3. Nalézt optimální plán pedagogického záměru. Plán, který by měl být cílený, navazující, smysluplný, funkční a odpovídající skupině dětí, pro které je určen
 4. Ujasnit si podmínky plánu – čas, materiál, prostor, organizace, metodika a didaktika činností, mentalita dětí, doposud dosažené kompetence dětí

 

Podoba myšlenkové mapy

„Bubliny” nebo forma odrážek, tedy hesel pod sebou aj. – záleží na naší osobnosti

 

Evaluace

 1. Co děti zaujalo
 2. K čemu jsme došli a přispěli
 3. Co je třeba opakovat

 

 

Individuální vzdělávací programy (IVP)

 

 • Jsou určeny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro děti mimořádně nadané a pro děti s odkladem školní docházky
 • Jsou zpracované učitelkami, které s takovými dětmi pracují
 • Vychází z Třídních vzdělávacích programů, s nabídkou aktivity, v níž může být dítě úspěšné
 • Při tvorbě těchto vzdělávacích programů učitelky spolupracují s rodiči a speciálními pedagogy
 • Je dostatečně volný a otevřený, pro průběžné upravování a doplňování v souvislosti s průběžnou diagnostikou dítěte

 

Obsah individuálních vzdělávacích programů

Zpracované pro děti s odkladem školí docházky a pro děti vyžadující zvláštní péči.

 1. Údaje o škole
 • název mateřské školy
 • místo, kde je dítě vzděláváno
 • třída

 

 1. Údaje o dítěti
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • bydliště

 

 1. Zdůvodnění vzdělávání podle IVP
 2. Vstupní diagnostika dítěte
 3. Priority vzdělávání a dalšího rozvoje dítěte (silné a slabé stránky)
 4. Pedagogické postupy (metody a formy práce)
 5. Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
 6. Spolupráce se zákonnými zástupci
 • způsob komunikace
 • informovanost o dovednostech
 • doporučené aktivity
 1. Časové období, pro které je IVP zpracován
 2. Projednání se zákonnými zástupci

 

 

Vzdělávací plány nadstandardních aktivit školy (zájmové kroužky)

 

 • Zpracované učitelkami, nebo pracovníky, které vedou aktivity
 • Jsou vypracované v souladu s krátkodobými záměry TVP, individuálními potřebami dětí záměry
 • Nejsou uplatňovány na úkor rozsahu a kvality TVP
 • Činnost aktivity vychází z individuálních potřeb dětí a požadavků rodičů
 • Jsou určeny pro talentované děti a pro děti které mají chuť a potřebu rozvíjet své zájmy a záliby

 

Obsah vzdělávacích programů zájmových kroužků

 1. Co je cílem
 2. Místo, kde aktivita probíhá
 3. Kdo vede
 4. Časový rozvrh
 5. Komu je určen

 

Aktuální výčet nadstandardních aktivit bude uveden v plánu činnosti mateřské školy pro příslušný školní rok a v třídních vzdělávacích programech tříd, jejichž děti zájmovou aktivitu navštěvují. 

 

Účel realizace zaměření na ekologickou výchovu.

 

Jelikož ekologie a ochrana životního prostředí je stále nedoceňovaným tématem pro děti, mládež i pro dospělé, rozhodli jsme se vykročit na cestu k získání hlubšího povědomí o nutnosti zahrnout ochranu životního prostředí do každodenní činnosti, což při aktivitách rodičů současně s dětmi a mládeží umožní praktické zařazení ekologického chování i do rodinného života. Rovněž vnímáme nutnost upozornit, že ekologické chování není jen memorování něčeho, co je pro děti pouze teorií, nýbrž ukázka, jak se mohou chovat k přírodě ohleduplněji i zábavnou formou.

Domníváme se, že děti mají přirozený vztah k přírodě a naším úkolem je ukázat důležitost získávání ekologických návyků v běžném životě. Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu nemůže zajistit pouze škola či jiné vzdělávací aktivity, ale je nutno zapojit celou rodinu, obec i společnost.

 

Dospělí občané těžce mění své návyky, ale děti si je teprve vytvářejí a proto je nezbytně nutné na ně v této oblasti působit, zaměřit se na ně a s nimi pak na rodiče a širokou veřejnost.

Naše MŠ se nachází v oblasti, kde můžeme každodenně pozorovat, učit se, zkoumat a prožívat neopakovatelná dobrodružství uprostřed přírody. Proto jsme se rozhodly využít tyto podmínky, spolupracujeme se sdružením ekologických MŠ Mrkvička a chceme rozvíjet aktivity MŠ i tímto důležitým směrem.

Vzdělávání dítěte předškolního věku se uskutečňuje prostřednictvím specifických vzdělávacích cílů strukturovaných v pěti vzdělávacích oblastech a směřujících k cílovým předpokladům (kompetencím) dítěte na konci předškolního období.

 

Člověk je ve srovnání s přírodou nedokonalý a každý vnímá přírodu jinak. Důležité je, abychom se my, dospělí zastavili, uvědomili si krásu a bohatství přírody a velmi citlivě a vhodně předávali naše poznatky a pocity dětem.

 

Naše MŠ je od roku 2011 zařazena v síti MRKVIČKA. Pedagogům je doporučeno pročítat časopis a informovat se o změnách EVVO, popřípadě použít některý z námětů uvedených v tomto časopise a podělit se o zkušenosti s ostatními kolegyněmi.

 

Ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty využíváme celoroční nabídku výukových programů pro MŠ.