+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Projekty

Projekty pro školní rok 2023/2024

 

 • PROJEKT – „DOPRAVÁČEK”

,, DOPRAVNÍ VÝCHOVA V MŠ – DOPRAVÁČEK‘‘, bude realizován v zázemí naší Mateřské školy Míkovice

Záměrem projektu dopravní výchovy v MŠ je výchova dětí předškolního věku k bezpečnosti při silničním provozu. Zábavnou formou budeme děti učit orientovat se a pohybovat v dopravním prostředí. Učit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně k věku dítěte a to jako chodec, pasažér v autě, jezdec na kole nebo cestující.

Naším cílem je také zjistit s jakými dovednostmi, znalostmi a návyky přicházejí děti z rodinného prostředí. Nenásilnou formou budeme vést děti k bezpečnému chování na ulici.

Dopravní výchova v mateřské škole je zařazena do vzdělávací oblasti Dítě a svět, kde RVP PV uvádí jako vzdělávací nabídku “hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat”.

Cílem dopravní výchovy v mateřských školách je pochopení a osvojení si základních pravidel silničního provozu, dopravní bezpečnosti a odpovědnosti úměrně věku dítěte.

 • učení zodpovědnému a ohleduplnému chování v různých dopravních situacích
 • pochopení významu základních dopravních značek
 • posilování rozvážnosti a respektování dopravních pravidel
 • zlepšení a posílení pohotových reakcí a orientace v dopravních situacích

 

Vztah k dopravě je u dětí utvářen každý den např. pozorováním značek při procházkách, přecházením silnice, pozorováním aut, atd. Z důvodu, že stále častěji dochází k dopravním nehodám, jejichž účastníky jsou děti, je zapotřebí se tomuto tématu věnovat neustále.

Cílem tohoto projektu bude osvojení pravidel, která jsou důležitá pro pohyb v dopravě. Díky tomu by měly být děti schopny lépe reagovat na určitou situaci a přispět tak k minimalizaci dopravních nehod.

V dodatku k projektu jsou stanoveny konkrétní aktivity k tomuto tématu.

 

 • PROJEKT – ANGLIČTINA V MŠ

Našim cílem je děti hravou formou seznámit s cizím jazykem. Snažit se je uvést do světa mluvené angličtiny prostřednictvím her, rýmů a písniček.

 • Skrze mluvní vzor pedagoga se seznámí se zvukovou stránkou jazyka
 • Budou si procvičovat paměť, myšlení a pozornost
 • Podpoří rozvoj komunikačních dovedností
 • Budou více motivovaní pro výuky anglického jazyka na základní škole
 • Rozvinou si povědomí o jiných kulturách

V mateřské škole budeme děti seznamovat s anglickým jazykem zejména mluveným slovem a poslechem, doprovázeným pohybovými, výtvarnými či jinými aktivitami. Učitelka bude dávat pokyny v angličtině, ale gesty či mimikou naznačí, co je obsahem věty.
Hlavní výukový materiál, který budeme využívat, je soubor Cookie and Friends, vydaný nakladatelstvím Oxford Press.

 V dodatku k projektu jsou stanoveny konkrétní aktivity k tomuto tématu.

Na konci školního roku děti obdrží ocenění v podobě diplomu.

 

 • PROJEKT – ZVYKY A OBYČEJE V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE MÍKOVICE – SLOVÁCKO VE ZVYCÍCH A SLAVNOSTECH

Charakteristika a záměr projektu

Prostřednictvím her, písní, tanců a tvoření děti nenásilnou formou prožijí rok plný tradic a zvyků našich předků. Tím chceme v dětech budovat zájem o folklor a ukládat vztah k našemu regionu.

Očekávané výstupy

 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, sledovat řečníka i obsah, ptát se. Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat.
 • Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • Spolupracovat s ostatními
 • Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 

V dodatku k projektu jsou stanoveny konkrétní aktivity k tomuto tématu

 

 • PROJEKT – MALÍ ZAHRADNÍCI

V naší mateřské škole se s dětmi zaměřujeme na ekologickou a environmentální výchovu. Jsme přesvědčeni, že právě v tomto věku je velmi důležité vytvořit základy správného vztahu k přírodě, naučit se nebýt lhostejný k prostředí, ve kterém žijeme.

Velkou radostí je vidět děti, že je opravdu baví na školní zahradě do vyvýšených záhonků sázet hrášek, mrkev, fazole, slunečnici, cibuli. Starat se o kytičky, chodit na vycházky, pozorovat stromy a keře, poslouchat ptáčky, pozorovat hmyz. Vypěstovat si řeřichu k výborné pomazánce od tety kuchařky, která má vždy pro děti pestrý jídelníček. Jídlo připravuje z čerstvých surovin, bez polotovarů a dochucovadel.

Naše bylinková spirála byla nejednou zdrojem vůní a vitamínů v našem jídelníčku. A co teprve vlastnoručně sázená, pletá, zalévaná mrkev!

Charakteristika: 

Projekt nás povede k zájmu o život kolem nás. Budeme nejen pozorovat, ale také se starat o naši školní zahradu, záhonky a bylinkovou spirálu. Budeme si všímat změn počasí a jejího vlivu na naše činnosti. Naučí nás, že způsob, jakým se děti i ostatní v jejich okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí.

Tento projekt umožní dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou prožívat všemi smysly. Bude rozvíjet všechny kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální činnosti. Umožní sledování proměn přírody, povede jich k odpovědnému chování k přírodě a všemu živému. Hravou formou a prožitky získají motivaci, znalosti a dovednosti v péči o zahradu a pozorování hmyzu.

Budeme se blíže věnovat environmentální výchově. Poznávat dary přírody a možnosti využití pro člověka. Děti se budou seznamovat s pěstováním rostlin, bylin a jejich zákonitostmi. S tím, co rostliny a přírodu ničí a co jí naopak prospívá.

Cíle:

 • vytvářet vztah k přírodě a všemu živému
 • posilovat kontakt s přírodou
 • hravou a praktickou výukou vést k poznávání rozmanitosti přírody
 • získávání poznatků o nutnosti ochrany přírody
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • posilování přirozených poznávacích citů – radost z objevování, zájem, zvídavost
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

 

Očekávané výstupy:

 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, pracovními pomůckami
 • Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Spolupracovat s ostatními, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí – starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.
 • Pozorování hmyzu, význam hmyzu (zejména včel, motýlů, mravenců a ostatních obyvatel školní zahrady)
 • Péče o zahradu
 • Poznávání darů přírody a jejich využití pro člověka
 • Praktická péče o rostlinky a bylinky na zahradě

 

Realizace projektu je rozdělena do aktivit ke každému měsíci v kalendáři.

Konkrétní návody na zpracování výpěstků ze zahrady:

Sběr léčivých rostlin, Sušení a skladování bylin, Přípravky z bylin, Bylinné čaje, Tinktury, Léčivá vína, Bylinné sirupy, Bylinné výrobky s medem, Bylinné masti, Bylinné léčivé oleje, Bylinný balzám na rty, Bylinné koupele, Bylinné obklady, obvazy a omývání, Bylinná kloktadla, Bylinné inhalace, Bylinky v kosmetice, Bylinky v kuchyni, čerstvé nápoje z bylin, výroba pesta, džusy – čerstvé ovocné šťávy – fresh, smoothie – čerstvě rozmixované ovoce, mošt….

Byliny odpuzující hmyz a zahradní škůdce, Kandované ovoce, Sušení ovoce, lesních plodů a zeleniny – Čaje z ovocných plodů a zeleniny

 

 • PROJEKT – ZAHRADA U NÁS

Námět je upravený dle našich možností a potřeb.

Charakteristika:

Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě ať živé či neživé. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní  chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškodit.

Pro ekologickou výchovu dětí budeme celoročně využívat naši školní zahradu, ve které máme záhony, květinové záhony a různé druhy stromů, i dostatečnou travnatou plochu. Vše nám bude sloužit k tomu, aby se děti měly možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně seznamovat s okolím mateřské školy, sledovat rozmanitost přírody, prostřednictvím různých činností poznávat a pojmenovávat svět kolem nás. Děti se budou seznamovat s vlastností půdy – k čemu slouží, jak vzniká, kteří živočichové v ní žijí.

Děti se budou seznamovat s tříděním odpadů. K čemu je vůbec dobré třídit odpad, na jaké druhy se odpad třídí a také, kam se takový odpad ukládá. Ve spolupráci s rodiči máme připraveny potřebné pomůcky.

V průběhu školního roku mohou samozřejmě učitelky tento plán doplňovat o různé jiné náměty a nápady a přizpůsobovat jej potřebám a schopnostem dětí na třídách. Každá třída si vytvoří na zahradě „skřítka“ (z pařezů, prkének a přírodních materiálů) nebo velké květináče s bylinkami a zasazenými rostlinkami, které nám budou zahradu střežit a také strážit dětská tajemství.

Očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak svět lidí
 • všímat si změn a dění v přírodě
 • poznat a pojmenovat přírodu kolem nás
 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o životní prostředí
 • znát význam životního prostředí pro člověka
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně
 • pečovat o životní prostředí – dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny a zvířátka

Časový rozsah:

Celoroční projekt – aktivity jsou zařazovány podle aktuální situace, využíváme situační učení a učení prožitkem.

Průběžné činnosti:

 • Pozorování – na školní zahradě a při vycházkách do lesa budou děti moct klacíkem prohrabovat hlínu a pozorovat, co obsahuje (zbytky rostlin, kořínky, kamínky, živočichy), zjišťovat, co do půdy patří a co ne, jak se stromy a rostliny mění během roku, ptactvo, které přiletí do krmítek…
 • Pokusy – při vycházkách si děti budou moci nasbírat do plastové nádobky vše, co je zaujme a následně je prozkoumávat pod mikroskopem, jak se chová sníh v teple, …
 • Pracovní aktivity – sběr spadaných větví, kaštanů a žaludů (odneseme je zvířátkům do lesa), sadba bylinek a travin, tvorba z odpadového materiálu, …

 

V dodatku k projektu jsou stanoveny konkrétní aktivity k tomuto tématu.

Rozdělení do bloků: PODZIM (září, říjen, listopad), ZIMA (prosinec, leden, únor), JARO (březen, duben, květen), LÉTO (červen, červenec, srpen)  

 

 • PROJEKT POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY –„DOKÁŽU TO SÁM“

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“          / Linda Dobson /

Charakteristika projektu:

Polytechnická výchova je založena na přímých zážitcích dítěte, vychází z jeho zvídavosti a samostatnosti, potřeby objevovat. Projekt se zaměřuje na vlastní prožitky dítěte, dává si jako jeden z hlavních cílů rozvíjet jeho osobnost, radost z práce, prohloubení samostatnosti, technické představivosti, pracovní odvahy, fantazie i smyslu pro spolupráci. Práce a činnosti s dětmi se uskuteční v různém prostředí, důraz je kladen na aktivní účast dětí. Důležitou součástí jsou celoroční činnosti na školní zahradě, práce s tradičním i netradičním materiálem, spolupráce s rodiči. Polytechnická výchova rozvíjí znalosti o technickém prostředí a pomáhá vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, podporuje touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Posiluje zájem o technické obory. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních materiálů a techniky jejich zpracování.

Hlavní cíle projektu:

 • Vytvořit si základy manuální zručnosti, získat přiměřené dovednosti při práci s různým materiálem, nářadím, náčiním
 • Na základě vlastních činností získat elementární zkušenosti ze světa vědy a techniky
 • Znát a respektovat bezpečnostní zásady a pravidla při práci s materiály a nářadím
 • Seznámit se s některými řemesly, zajímat se o informace, používat encyklopedie
 • Postupně si uvědomovat vztah techniky a přírody, jak tento vztah člověk může ovlivňovat
 • Podporovat zájem o pracovní činnosti, chuť zapojit se, zažívat radost z podařeného díla
 • Rozvíjet sebekázeň, zodpovědnost za dokončení práce, smysl pro vzájemnou pomoc a spolupráci
 • Rozvoj myšlenkového potenciálu dětí myšlenkové aktivity, komunikativních dovedností, týmové spolupráce a také formování osobnost dítěte
 • Vlivu techniky na společnost a přírodu pochopení vlivu techniky na životní prostředí a vliv techniky na člověka
 • Rozvíjení poznatků o technice osvojení používání základních nástrojů, nářadí a pomůcek a poznávání různých druhů materiálů
 • Rozvíjení dovednosti řešení problémů rozvíjení tvořivého myšlení a kooperativní učení
 • Rozvíjení schopnost hodnocení a sebehodnocení vytváření kladného vztahu k technice a k práci a rozvíjení technických zájmů dětí

 

Příloha projektu Dokážu to sám:

 • Hry a činnosti na školní zahradě– prožitkové učení, hry a činnosti v přírodě, v lese, učíme v přírodě, výtvarné činnosti z odpadového materiálu, přírodniny, kterými se dá kreslit, vlastnosti věcí kolem nás – pokusy
 • Keramikaco je keramika, výpal keramiky, keramika bez hrnčířského kruhu (náměty pro práci s keramickou hlínou)
 • Učím se venkukde a jak začít, školní zahrada – zahrada, která učí, živly, učíme v přírodě
 • Konkrétní náměty pro práci s dětmi
 • Hmyz, brouci, motýli, obojživelníci a plazi: zvířátka ve hře, písni a tanci, básničky, hry, motivované cvičení, výtvarné náměty a tipy na venkovní hry s dětmi, hry a tvoření s dětmi v přírodě

 

 • PROJEKT – TŘÍDÍME ODPADY

Cílem tohoto projektu je utvořit u dítěte elementární základy pro odpovědný a kladný postoj k životnímu prostředí přírodě. A to prostřednictvím různých činností (sběr papíru, třídění odpadu, apod.). Čerpáme z knih, pracovních listů, DVD Kostičky, apod.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také ničit a poškozovat
 • vytváření pozitivního vztahu s místem a prostředím, ve kterém žije
 • rozvíjí úctu k životu ve všech jeho formách
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi a planetou Zemi
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • má povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomuje si, že způsobem, jakým se všichni chováme, ovlivňujeme své zdraví i životní prostředí
 • rozlišuje aktivity, které mohou životní prostředí ničit i chránit
 • pomáhá pečovat o okolní prostředí (nakládá vhodným způsobem s odpady, stará se o rostliny, chrání přírodu a živé tvory, apod.)

 

 • PROJEKT – GRAFOMOTORIKA – „PRINCEZNA TUŽKA“

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Naučit se vědomě ovládat partie ruky, správný úchop tužky.

CÍL PROJEKTU: Systematické rozvíjení schopností a dovedností, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. Rozvíjení schopnosti spolupracovat, poznávat, rozvíjet se. Vedení dítěte k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

 • Zachovávat správné držení těla.
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu.
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla.
 • Sladit pohyb s rytmem a hudbou.
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem.
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.
 • Ovládat koordinaci ruky, oka, zvládnout jednoduchou motoriku.
 • Číst zleva doprava.

ORGANIZACE PROJEKTU: Září až červen – v obou třídách v rámci integrovaných bloků TVP.

FORMY VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ:  Individuální, skupinová, frontální.

POMŮCKY: 

Pískovnička, pracovní listy, soubor pracovních sešitů Kuliferda, předškoláci nelinkovaný pracovní sešit, didaktické pomůcky – grafomotorika, tužka č. 1, trojhranné pastelky

TÉMA JE ROZPRACOVÁNO DO TĚCHTO OBLASTÍ: 

 • Hrubá motorika
 • Jemná motorika
 • Grafomotorika a správný úchop
 • Pohádka – „Princezna Pastelka“
 • Grafomotorická cvičení
 • Grafokurz

 

 • PROJEKT – LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Formou kolektivní práce se dětem věnuje p. učitelka Šáchová. Individuální logopedickou péči vede p. učitelka Mikovičová a p. učitelka Trnená. Na základě provedených záznamů je ve spolupráci s Mgr. Vaňkovou stanovena forma péče o jednotlivé děti.

Cílem logopedické péče je vést rodiče k uvědomění si potřebnosti, pochopení důležitosti a zodpovědné realizaci logopedické péče u svých dětí. Vhodnými metodami a formami práce dosahovat co nejlepších výsledků při nápravě narušené komunikační schopnosti dětí. Podílet se společně s logopedem na motivaci rodiny k soustavnému logopedickému cvičení

Logopedická terapie se prolíná ve všech činnostech. Působí na dítě jako celek, na jeho dovednosti a chování.

 • Rozvíjení sluchového vnímání
 • Rozvíjení myšlení
 • Rozvíjení zrakového vnímání
 • Rozvíjení pozornosti, paměti a pohotovosti
 • Rozvíjení časoprostorové orientace
 • Rozvíjení hrubé a jemné motoriky
 • Rozvíjené řeči a slovní zásoby

 

 • PROJEKT – „PŘEDŠKOLÁK“ – Třída Kosíci

Jde o program přípravy budoucích prvňáčků zaměřený na zdokonalování schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání v 1. ročníku základní školy. Učení zde probíhá systémem „Škola hrou” a metodami činnostního učení (děti manipulují s konkrétními předměty a názornými pomůckami)

Vše je doplněno o soubor vybraných pracovních listů a sešitů.

Společný projekt pro děti v posledním roce předškolní docházky, zaměřený na rozvoj jedince ve všech třech stránkách osobnosti (bio-psycho-sociální) probíhá napříč vzdělávací činností třídy. Pravidelně je zařazována práce s pracovními sešity.

Smyslem projektu je připravit děti v posledním roce předškolní docházky na radostný vstup do první třídy ZŠ.

Posilovat tyto oblasti: sluchové a zrakové vnímání, paměť, myšlení, fantazii, hrubou a jemnou motoriku, oromotoriku, rozumové schopnosti, výslovnost jednotlivých hlásek, slovní zásobu, gramatickou složku řeči, rytmické cítění, jazykový cit a schopnost souvislého vyjadřování.

Výstup:

3 pracovní sešity, jednotlivé pracovní listy, rozloučení s předškoláky

Předpokládané cíle:

Rozumové: 

 • získávají předčtenářské a předmatematické dovednosti
 • udržují záměrnou pozornost
 • projevují zájem o nové věci
 • odlišují hru od systematické povinnost

Psychomotorické: 

 • rozvíjí grafomotorické dovednosti
 • vnímají vlastní tělesné schéma

Sociální: 

 • spolupracují s dospělým
 • spolupracují s dětmi
 • aktivně komunikují, vyjednávají, domlouvají se
 • zvládají odloučení
 • důvěřují vlastním schopnostem
 • dodržují společně dohodnutá pravidla

 

Předpokládané činnosti:

 • činnosti na podporu rozvoje jemné i hrubé motoriky – prstová cvičení, trhání, muchlání papíru, navlékání, přebírání drobných předmětů, hry s céčky, spojování kancelářských sponek, modelování, vyšívání…
 • zlepšování uvolněného grafického projevu – uvolňovací cviky, nácvik správného úchopu psacího náčiní, nácvik a kontrola správného sezení, grafomotorická cvičení…
 • zraková percepce, koordinace oka a ruky – skládání rozstříhaných obrázků, obkreslování a překreslování jednoduchých tvarů, vyhledávání obrázků ve změti čar, hledání překrývajících se obrazců, spojovačky, vyhledávání tvarů…
 • sluchové vnímání – rytmická cvičení, cvičení fonematického sluchu, určování počtu slabik ve slově, cvičení na vyhledávání zvuku, cvičení na analýzu a syntézu slov…
 • předmatematické představy – počítání, porovnávání, orientace v číselné řadě, poznávání základních geometrických tvarů, postřehování počtu…
 • myšlení a řeč – dětské říkanky, hádanky, vyprávění děje podle obrázků, dovypravování příběhů, cvičení analogií, logické řady, co sem patří x nepatří, jazykolamy, malované čtení, cvičení na rozvoj slovní zásoby, rýmování, přirovnání, hledání protikladů, stupňování…
 • paměť, pozornost – pexeso, Kimovy hry, slovní řady, vyřizování vzkazů, hry: Co se změnilo? Kdo si přesedl? Jak to šlo za sebou?…
 • časoprostorová a pravolevá orientace – roční období, měsíce, dny v týdnu, pojmy – ráno-poledne-večer, včera-dnes-zítra, nahoře-uprostřed-dole, manipulace s předměty, poznávání pravé a levé strany na předmětech, obrázcích, vlastním těle…

 

Organizace:

Září – červen

 

Předpokládané výukové metody:

 • metody slovní – rozhovor, diskuze, vysvětlování
 • metody názorně demonstrační – předvádění činností, pozorování
 • metody praktické – grafické a výtvarné činnosti
 • metody řešení problému
 • didaktické hry

 

Předpokládané pomůcky: 

Pracovní sešity, pracovní listy, tužka č. 1, trojhranné pastelky, silný fix, nůžky, lepidla, pískovnička, didaktické materiály

Způsob prezentace projektu: 

 • Nástěnky v šatně a chodbě MŠ
 • Fotografie na webu školy
 • Jednotlivé lekce vedené v aktivní spolupráci s rodiči
 • Návštěva 1. třídy ZŠ
 • Vystoupení pro rodiče „Rozloučení s předškoláky“