+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Projekty

SLOVÁCKÁ AKADEMIE SPORTU

Zvyšování tělesné zdatnosti a obratnosti dětí během celého školního roku – pro předškoláky / bruslení, tenis, lehká atletika, fotbal /
1x za týden v Uh. Hradišti na daném sportovišti pod vedením profesionálních trenérů

 

Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251

Projekty: Školní rok 2022/2023

 

PROJEKT POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY –„DOKÁŽU TO SÁM“

 „Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“          / Linda Dobson /

Charakteristika projektu:

Polytechnická výchova je založena na přímých zážitcích dítěte, vychází z jeho zvídavosti a samostatnosti, potřeby objevovat. Projekt se zaměřuje na vlastní prožitky dítěte, dává si jako jeden z hlavních cílů rozvíjet jeho osobnost, radost z práce, prohloubení samostatnosti, technické představivosti, pracovní odvahy, fantazie i smyslu pro spolupráci. Práce a činnosti s dětmi se uskuteční v různém prostředí, důraz je kladen na aktivní účast dětí. Důležitou součástí jsou celoroční činnosti na školní zahradě, práce s tradičním i netradičním materiálem, spolupráce s rodiči. Polytechnická výchova rozvíjí znalosti o technickém prostředí a pomáhá vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, podporuje touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Posiluje zájem o technické obory. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních materiálů a techniky jejich zpracování.

 Hlavní cíle projektu:

 • Vytvořit si základy manuální zručnosti, získat přiměřené dovednosti při práci s různým materiálem, nářadím, náčiním
 • Na základě vlastních činností získat elementární zkušenosti ze světa vědy a techniky
 • Znát a respektovat bezpečnostní zásady a pravidla při práci s materiály a nářadím
 • Seznámit se s některými řemesly, zajímat se o informace, používat encyklopedie
 • Postupně si uvědomovat vztah techniky a přírody, jak tento vztah člověk může ovlivňovat
 • Podporovat zájem o pracovní činnosti, chuť zapojit se, zažívat radost z podařeného díla
 • Rozvíjet sebekázeň, zodpovědnost za dokončení práce, smysl pro vzájemnou pomoc a spolupráci
 • Rozvoj myšlenkového potenciálu dětí myšlenkové aktivity, komunikativních dovedností, týmové spolupráce a také formování osobnost dítěte
 • Vlivu techniky na společnost a přírodu pochopení vlivu techniky na životní prostředí a vliv techniky na člověka
 • Rozvíjení poznatků o technice osvojení používání základních nástrojů, nářadí a pomůcek a poznávání různých druhů materiálů
 • Rozvíjení dovednosti řešení problémů rozvíjení tvořivého myšlení a kooperativní učení
 • Rozvíjení schopnost hodnocení a sebehodnocení vytváření kladného vztahu k technice a k práci a rozvíjení technických zájmů dětí

 V dodatku k projektu jsou stanoveny konkrétní aktivity k tomuto tématu.

 

 • PROJEKT – ZVYKY A OBYČEJE V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE MÍKOVICE – SLOVÁCKO VE ZVYCÍCH A SLAVNOSTECH

Charakteristika a záměr projektu

Prostřednictvím her, písní, tanců a tvoření děti nenásilnou formou prožijí rok plný tradic a zvyků našich předků. Tím chceme v dětech budovat zájem o folklor a ukládat vztah k našemu regionu.

Očekávané výstupy

 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, sledovat řečníka i obsah, ptát se. Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat.
 • Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • Spolupracovat s ostatními
 • Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 V dodatku k projektu jsou stanoveny konkrétní aktivity k tomuto tématu.

 

 • PROJEKT – MALÍ ZAHRADNÍCI

V naší mateřské škole se s dětmi zaměřujeme na ekologickou a environmentální výchovu. Jsme přesvědčeni, že právě v tomto věku je velmi důležité vytvořit základy správného vztahu k přírodě, naučit se nebýt lhostejný k prostředí, ve kterém žijeme.

Velkou radostí je vidět děti, že je opravdu baví na školní zahradě do vyvýšených záhonků sázet hrášek, mrkev, fazole, slunečnici, cibuli. Starat se o kytičky, chodit na vycházky, pozorovat stromy a keře, poslouchat ptáčky, pozorovat hmyz.

Vypěstovat si řeřichu k výborné pomazánce od tety kuchařky, která má vždy pro děti pestrý jídelníček. Jídlo připravuje z čerstvých surovin, bez polotovarů a dochucovadel.

Naše bylinková spirála byla nejednou zdrojem vůní a vitamínů v našem jídelníčku. A co teprve vlastnoručně sázená, pletá, zalévaná mrkev!

Charakteristika: 

Projekt nás povede k zájmu o život kolem nás. Budeme nejen pozorovat, ale také se starat o naši školní zahradu, záhonky a bylinkovou spirálu. Budeme si všímat změn počasí a jejího vlivu na naše činnosti. Naučí nás, že způsob, jakým se děti i ostatní v jejich okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí.

Tento projekt umožní dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou prožívat všemi smysly. Bude rozvíjet všechny kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální činnosti. Umožní sledování proměn přírody, povede jich k odpovědnému chování k přírodě a všemu živému. Hravou formou a prožitky získají motivaci, znalosti a dovednosti v péči o zahradu a pozorování hmyzu.

Budeme se blíže věnovat environmentální výchově. Poznávat dary přírody a možnosti využití pro člověka. Děti se budou seznamovat s pěstováním rostlin, bylin a jejich zákonitostmi. S tím, co rostliny a přírodu ničí a co jí naopak prospívá.

Cíle:

 • vytvářet vztah k přírodě a všemu živému
 • posilovat kontakt s přírodou
 • hravou a praktickou výukou vést k poznávání rozmanitosti přírody
 • získávání poznatků o nutnosti ochrany přírody
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • posilování přirozených poznávacích citů – radost z objevování, zájem, zvídavost
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

V dodatku k projektu jsou stanoveny konkrétní aktivity k tomuto tématu.

 

 • PROJEKT – ZAHRADA U NÁS

Námět je upravený dle našich možností a potřeb.

Projekt i úkoly budou přizpůsobeny učitelkami na třídách věkovým kategoriím dětí.

Charakteristika:

Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě ať živé či neživé. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškodit.

Pro ekologickou výchovu dětí budeme celoročně využívat naši školní zahradu, ve které máme záhony, květinové záhony a různé druhy stromů, i dostatečnou travnatou plochu. Vše nám bude sloužit k tomu, aby se děti měli možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně seznamovat s okolím mateřské školy, sledovat rozmanitost přírody, prostřednictvím různých činností poznávat a pojmenovávat svět kolem nás. Děti se budou seznamovat s vlastností půdy – k čemu slouží, jak vzniká, kteří živočichové v ní žijí.

Děti se budou seznamovat s tříděním odpadů. K čemu je vůbec dobré třídit odpad, na jaké druhy se odpad třídí a také, kam se takový odpad ukládá. Ve spolupráci s rodiči máme připraveny potřebné pomůcky.

V průběhu školního roku mohou samozřejmě učitelky tento plán doplňovat o různé jiné náměty a nápady a přizpůsobovat jej potřebám a schopnostem dětí na třídách. Každá třída si vytvoří na zahradě „skřítka“ (z pařezů, prkének a přírodních materiálů) nebo velké květináče s bylinkami a zasazenými rostlinkami, které nám budou zahradu střežit a také strážit dětská tajemství.

V dodatku k projektu jsou stanoveny konkrétní aktivity k tomuto tématu.

 

 • PROJEKT – TŘÍDÍME ODPADY

Cílem tohoto projektu je utvořit u dítěte elementární základy pro odpovědný a kladný postoj k životnímu prostředí, přírodě. A to prostřednictvím různých činností (sběr papíru, třídění odpadu, apod.). Čerpáme z knih, pracovních listů, DVD Kostičky, apod.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také ničit a poškozovat
 • vytváření pozitivního vztahu s místem a prostředím, ve kterém žije
 • rozvíjí úctu k životu ve všech jeho formách
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi a planetou Zemi
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

 

 • PROJEKT – GRAFOMOTORIKA – „PRINCEZNA TUŽKA“

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Naučit se vědomě ovládat partie ruky, správný úchop tužky.

CÍL PROJEKTU: Systematické rozvíjení schopností a dovedností, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. Rozvíjení schopnosti spolupracovat, poznávat, rozvíjet se. Vedení dítěte k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • Zachovávat správné držení těla
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Ovládat koordinaci ruky, oka, zvládnout jednoduchou motoriku
 • Číst zleva doprava

TÉMA JE ROZPRACOVÁNO DO TĚCHTO OBLASTÍ:

 • Hrubá motorika
 • Jemná motorika
 • Grafomotorika a správný úchop
 • Pohádka – „Princezna Pastelka“
 • Grafomotorická cvičení
 • Grafokurz

 

 • PROJEKT – „PŘEDŠKOLÁK“ – Třída Kosíci

Jde o systematický program přípravy budoucích prvňáčků zaměřený na zdokonalování schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání v 1. ročníku základní školy. Učení zde probíhá systémem „Škola hrou” a metodami činnostního učení (děti manipulují s konkrétními předměty a názornými pomůckami), vše je doplněno o soubor vybraných pracovních listů se vzájemnou návazností.

Typ projektu:

Společný projekt pro děti v posledním roce předškolní docházky, zaměřený na rozvoj jedince ve všech třech stránkách osobnosti (bio-psycho-sociální). Probíhá napříč vzdělávací činností třídy. Pravidelně zařazována práce s pracovními sešity.

Smysl projektu:

Připravit děti v posledním roce předškolní docházky na radostný vstup do první třídy ZŠ. Posilovat tyto oblasti: sluchové a zrakové vnímání, paměť, myšlení, fantazii, hrubou a jemnou motoriku, oromotoriku, rozumové schopnosti, výslovnost jednotlivých hlásek, slovní zásobu, gramatickou složku řeči, rytmické cítění, jazykový cit a schopnost souvislého vyjadřování.

Výstup:

Pracovní sešity: 3 pracovní sešity, jednotlivé pracovní listy, Rozloučení s předškoláky

Předpokládané cíle:

Rozumové: 

 • získávají předčtenářské a předmatematické dovednosti
 • udržují záměrnou pozornost
 • projevují zájem o nové věci
 • odlišují hru od systematické povinnosti

Psychomotorické: 

 • rozvíjí grafomotorické dovednosti
 • vnímají vlastní tělesné schéma

Sociální:

 • spolupracují s dospělým
 • spolupracují s dětmi
 • aktivně komunikují, vyjednávají, domlouvají se
 • zvládají odloučení
 • důvěřují vlastním schopnostem
 • dodržují společně dohodnutá pravidla

Předpokládané činnosti:

 • činnosti na podporu rozvoje jemné i hrubé motoriky – prstová cvičení, trhání, muchlání papíru, navlékání, přebírání drobných předmětů, hry s céčky, spojování kancelářských sponek, modelování, vyšívání…
 • zlepšování uvolněného grafického projevu – uvolňovací cviky, nácvik správného úchopu psacího náčiní, nácvik a kontrola správného sezení, grafomotorická cvičení…
 • zraková percepce, koordinace oka a ruky – skládání rozstříhaných obrázků, obkreslování a překreslování jednoduchých tvarů, vyhledávání obrázků ve změti čar, hledání překrývajících se obrazců, spojovačky, vyhledávání tvarů…
 • sluchové vnímání – rytmická cvičení, cvičení fonematického sluchu, určování počtu slabik ve slově, cvičení na vyhledávání zvuku, cvičení na analýzu a syntézu slov…
 • předmatematické představy – počítání, porovnávání, orientace v číselné řadě, poznávání základních geometrických tvarů, postřehování počtu…
 • myšlení a řeč – dětské říkanky, hádanky, vyprávění děje podle obrázků, dovypravování příběhů, cvičení analogií, logické řady, co sem patří x nepatří, jazykolamy, malované čtení, cvičení na rozvoj slovní zásoby, rýmování, přirovnání, hledání protikladů, stupňování…
 • paměť, pozornost – pexeso, Kimovy hry, slovní řady, vyřizování vzkazů, hry: Co se změnilo? Kdo si přesedl? Jak to šlo za sebou?…
 • časoprostorová a pravolevá orientace – roční období, měsíce, dny v týdnu, pojmy – ráno-poledne-večer, včera-dnes-zítra, nahoře-uprostřed-dole, manipulace s předměty, poznávání pravé a levé strany na předmětech, obrázcích, vlastním těle…

 

 • PROJEKT – LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Formou kolektivní práce se dětem věnuje p. učitelka Šáchová. Individuální logopedickou péči vede p. učitelka Mikovičová. Na základě provedených záznamů je ve spolupráci s Mgr. Vaňkovou stanovena forma péče o jednotlivé děti.

Cíl logopedické péče: 

vést rodiče k uvědomění si potřebnosti, pochopení důležitosti a zodpovědné realizaci logopedické péče u svých dětí vhodnými metodami a formami práce dosahovat co nejlepších výsledků při nápravě narušené komunikační schopnosti dětí

FORMY LOGOPEDICKÉ PÉČE: 

 • Komplexní logopedické vyšetření
 • Individuální logopedická terapie (poskytuje největší prostor pro rozvíjení mluvních schopností a komunikačních dovedností. Od začátku terapie je rozvíjená obsahová stránka řeči, která podporuje rozvoj intelektu. Formální stránka řeči je rozvíjená postupně podle stupně vývoje řeči a schopnosti verbálně komunikovat.
 • Rozumění řeči
 • Hry podněcující jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka
 • Motoriku mluvidel (oromotoriku)
 • Rozvíjí a cvičí zrakovou a sluchovou percepci
 • Nacvičuje základní grafomotorické dovednosti
 • Využívá k práci pomůcky, taktéž zajišťuje a půjčuje pomůcky k domácí práci
 • Využívá možnosti speciálních počítačových programů
 • před nástupem do školy se podílí na celkovém zhodnocení průběžných výsledků rehabilitace a návrhu vhodného školního zařazení Podílí se na zprostředkování kontaktu rodiny se školou
 • Podílí se společně s logopedem na motivaci rodiny k soustavnému logopedickému cvičení

Skupinová logopedická terapie 

Logopedická terapie se prolíná ve všech činnostech. Díky kolektivnímu programu je možnost působení na dítě jako celek, na jeho dovednosti a chování.