+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Cíl naší MŠ

 

Založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, vlivu člověka na životní prostředí a vytváření základů pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

 

Chceme probouzet v dětech lásku a respekt k přírodě, chuť aktivně se podílet na zachování a obnově přírodního bohatství.

 

Dlouhodobé cíle pro ekologizaci školy:

 • Třídit odpad
 • Šetřit elektrickou energií
 • Pečovat o zeleň, o estetickou úpravu prostředí
 • Pečovat o čistotu prostředí MŠ (vytírání podlah, odpadkové koše, větrání)
 • Zlepšovat komunikaci mezi školou a rodinou (využít pomoci rodičů při úpravách okolí MŠ a úklidu školní zahrady)
 • Rozvíjet ekologickou osvětu, polytechnickou výchovu
 • Umožnit výměnu zkušeností mezi školami
 • Rozvíjet spolupráci s odborníky, kteří se zajímají ekologickou problematikou
 • Využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací a stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů
 • Ovlivňovat citovou stránku dětí – tzn. učit děti citlivému přístupu k přírodě, lásce k okolní krajině, vnímat krásy přírody, estetické kvality okolního prostředí a vztahy k prostředí vyjadřovat např. kresbou, úvahami nad současnými problémy a jejich řešením, apod.
 • Působit na děti ve smyslu oceňování zdraví a chápání vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí

 

Prakticky naplňujeme cíl environmentální výchovy takto:

 

 • Studujeme literaturu s ekologickou tématikou, plánujeme s dětmi nejrůznější výlety do přírody
 • třídíme odpad a vedeme k tomu také děti
 • maximálně využíváme odpadový materiál pro pracovní i výtvarnou výchovu
 • dbáme na zdravou výživu dětí, zpestřujeme jídelníček o celozrnné pečivo, velké množství ovoce a zeleniny, dostatek tekutin po celý den
 • pozorujeme přírodu, učíme se jí rozumět, povídáme si o tématech, provádíme pokusy a jejich závěry hodnotíme, studujeme encyklopedie, pracujeme s různými druhy materiálů …
 • děti vedeme k šetření s energiemi, vodou, materiálem …
 • pozorujeme divoká zvířata – kachny, veverky a ptactvo
 • pomáháme zvířátkům v zimě, na zahradě máme ptačí krmítka, kam sypeme pravidelně krmení buď koupené, nebo vyrobené (lojové koule), nosíme do krmelců kaštany a žaludy, chodíme krmit kachny k nedaleké řece …,
 • s dětmi udržujeme školní zahradu (sbírání spadaných větví, hrabání listí… .

 

Svým postojem a příkladem se snažíme v dětech zasít semínko ekologického cítění tak, aby vše, co dělají a v budoucnu dělat budou, mělo smysl a aby svět a všichni v něm měli spokojenější a láskyplnější život.

 

Aby si děti uvědomili, že vše co dělají, ovlivňuje život nejen jejich, ale také život všech okolo, ať lidí, zvířat nebo rostlin.

 

V předškolním věku je třeba především podporovat zájem dětí o zkoumání a objevování okolního světa, rozvoj pozitivního vztahu k přírodě a osvojování slovní zásoby potřebné k popisování a objasňování přírodních jevů.

 

Co jsou kompetence: – co dítě zvládá, co umí, co je schopno

Co jsou záměry: – vytvořit, určit, rozvíjet, nabídnout

Co jsou prostředky: – co budou děti dělat (činnosti, podmínky)

 

Při své práci proto sledujeme tyto rámcové cíle:

 

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Oblasti vzdělávání

 

Obsah vzdělávání dítěte předškolního věku je strukturován do pěti oblastí vyplývajících z přirozených úrovní, na nichž probíhají životní projevy člověka. Tyto oblasti se vzájemně propojují a ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. K jednotlivým oblastem jsou stanoveny odpovídající specifické cíle.

 

Přehled oblastí – jejich názvy podle RVP PV

 

BIOLOGICKÁ „Dítě a jeho tělo“

PSYCHOLOGICKÁ „Dítě a jeho psychika“

INTERPERSONÁLNÍ „Dítě a ten druhý“

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ „Dítě a společnost“

ENVIROMENTÁLNÍ „Dítě a svět“