+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah našeho ŠVP „U nás za plotem“ je uspořádán do integrovaných bloků, které zastřešují a sjednocují jednotlivé dílčí časově tematické části se stanoveným pedagogickým záměrem – jako integračním cílem a konkrétními činnostmi, jako prostředky naplňující specifické vzdělávací cíle předškolního vzdělávání.

 

Názvy integrovaných bloků jsou společné pro obě třídy mateřské školy. Odlišné jsou názvy tematických částí a jejich obsah a nabídka činností rozvíjejících klíčové kompetence dětí v jednotlivých třídách.

 

Tematické části vycházejí z přirozeného vývoje dítěte a z přirozených období roku, která jsou dětem blízká, ve spojení s charakteristickými činnostmi, tradicemi, zvyky, oslavami a svátky. Své pedagogické působení rozšiřujeme o nové přístupy, poznatky a metody.

 

Uvědomujeme si nezastupitelný význam volné hry, která by ale neměla tvořit jedinou či naprosto převažující náplň činností. Své místo tu tak mají řízené činnosti cíleně zaměřené na rozvoj schopností a dovedností určitého věku.

 

Témata vzdělávací nabídky jsou tak „ušita „ dětem v jednotlivých třídách na míru, odráží se v nich věk a možnosti dětí. Jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly učitelkám i dětem. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit a upravit.

 

Časové rozvržení programu není svazující. Při tvorbě třídních plánů využívaly učitelky vlastní zkušenosti, metodické materiály, kterých je v mateřské škole dostatek a také poznatky ze vzdělávacích akcí.