+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy do všech mateřských škol zřizovaných městem Uherské Hradiště proběhnou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením si situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

Možnosti podání žádosti:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou
 4. do poštovní schránky

Podrobnější informace včetně příloh a konkrétních adres budeme aktualizovat v nejbližších dnech. Prosím, sledujte průběžně náš web.       

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2021/2022 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Postup při zápisu do Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 a všechny její další pracoviště:

Žádosti o přijetí – tiskopis bude zveřejněn na našich webových stránkách

 • vyplněný tiskopis žádosti doručíte dle výše uvedených možností pouze na pracoviště Mateřské školy, UH, Svatováclavská 943 (nebudete dodávat do vámi vybrané mateřské školy)
 • v žádosti je nutné vyplnit kontaktní údaje zákonných zástupců (e- mail a telefonní kontakt, na které vám budeme zasílat registrační číslo dítěte)

Očkování

 • společně s žádostí dodáte vyplněné a vámi podepsané čestné prohlášení k očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte – tentokrát nevyžadujeme potvrzení o očkování od lékaře

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti dle MŠMT zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované – tiskopis opět bude zveřejněn na našem webu
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Jak poznáme, které pracoviště jste pro své dítě vybraly?

 • Společně s ostatními tiskopisy dodáte taktéž tiskopis, kde bude vyznačena vámi zvolená škola – ke stažení bude také na našem webu

Možnost individuálního vzdělávání

 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – žádost bude taktéž vložena ke stažení na webu

Bude-li mít ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Pokud nebudete mít možnost vytisknout si naše tiskopisy, v mimořádných případech vám budou vydány v mateřské škole. Termín a způsob převzetí včas oznámíme. Taktéž včas oznámíme emailovou adresu, na kterou bude možno zasílat veškeré tiskopisy k zápisu do mateřské školy. Další aktuální informace budeme dodávat posléze společně s potřebnými přílohami.

Děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné.

Ze dne Duben 14, 2020